Land Management

Mr. Mukunda Raj Paudel - Coordinator

Members

Mr. Shardesh Raj Sharma

Dr. Prakash Das Ulak

Mr. Dinesh Nepali

Mr. Ram Hari Sharma

Mr. Prakash Chandra Paudel

Dr. Janak Bahadur Chand

Mr. Diwakar Khadka

Mr. Ujjwal Raghubanshi

Mr. Kumar Khadka

Mr. Sudan Bikash Maharjan

Mr. Dilandra Raj Pathak

Mr. Umesh Chandra Bhusal

Mr. Hari Ghimire

Nepal Geological Society
P.O.Box No. 231
Kathmandu, Nepal
FREEPHONE: +977-01-4437874
Email: info@ngs.org.np