Editorial Board of the Journal of Nepal Geological Society

Chief Editor

Dr. Naresh Kazi Tamrakar

Editors

1) Prof. Dr. Santaman Rai

2) Prof. Dr. Rudolf Carrosi

3) Dr. Prakash Das Ulak

4) Mr. Sudhir Rajaure

5) Mr. Surendra Raj Shrestha

6) Dr. Suman Manandhar

7) Dr. Pradeep Paudyal

8) Mr. Subarna Khanal

9) Ms. Indira Shiwakoti

10) Ms. Sunita Bhattarai

 

 

Nepal Geological Society
P.O.Box No. 231
Kathmandu, Nepal
FREEPHONE: +977-01-4437874
Email: info@ngs.org.np