12th Executive Committee

(2004-2007)
 
President:  Dr. Ramesh Man Tuladhar
Vice-President: Dr. Vishnu Dangol
General Secretary: Mr. Lila Nath Rimal
Joint Secretary: Mrs. Rama Shrestha
Treasurer: Mr. Jay Raj Ghimire
 
Members:
  • Mr. Prakash Dhakal
  • Mr. Dinesh Nepali
  • Mr. Dr. Suresh Das Shrestha
  • Mr. Khila Nath Dahal
  • Mr. Sagar Kumar Rai
  • Mr. Mahesh Singh Dhar
  • Mr. Sunil Shrestha
  • Mr. Pratap Singh Tater (Immediate Past President)
 
Nepal Geological Society
P.O.Box No. 231
Kathmandu, Nepal
FREEPHONE: +977-01-4437874
Email: info@ngs.org.np