15th Executive Committee

(2011-2013)
 
President: Mr. Uttam Bol Shrestha
Vice President: Dr. Khum Narayan Paudayal
General Secretary: Mr. Sudhir Rajaure
Deputy General Secretary: Mr. Kabiraj Paudyal
Treasurer: Mr. Ram Prasad Ghimire
 
Members:
  • Mr. Kumar K. C.
  • Mr. Sunil Raj Paudel
  • Mr. Diwakar Khadka
  • Ms. Suchita Shrestha
  • Mr. Kushal Nandan Pokharel
  • Dr. Subodh Dhakal
  • Mr. Mahesh Pokharel
  • Mr. Jagadish N. Shrestha (Immediate Past President)
 
Nepal Geological Society
P.O.Box No. 231
Kathmandu, Nepal
FREEPHONE: +977-01-4437874
Email: info@ngs.org.np